بازنگری بر تاریخ ظهور شاه اسماعیل صفوی در عرصه سیاسی ایران بر طبق سکه های نویافته از وی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکترای رشتۀ باستان‌شناسی گرایش دوران اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی