آذربایجان در زمان حکومت آشور، اورارتو و ماننا

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 استادیار تاریخ، گروه معارف اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران