نمادشناسی گریفین در هنر ایران پیش از تاریخ تا دوره ساسانی

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

باستان شناس و مدرس