مطالعه و بررسی تزئینات فلزی مورد استفاده زنان از عصر مفرغ تا شروع دوره اسلامی در غرب ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شوشتر،ایران