مطالعه ی چند نشانه ی نجومی بر یادمان های فرهنگی دوران بابل قدیم و آشور نو در بین النهرین باستان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 واحد شوشتر-گروه تاریخ وباستان شناسی هیات علمی

2 استادیار باستان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول

3 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز