بررسی و مطالعه ی نمادین و تطبیقی شیردال در آثار دوره هخامنشی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی، گرایش پیش از تاریخ، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی، گرایش اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری باستان شناسی، گرایش تاریخی، دانشگاه محقق اردبیلی