بررسی و تحلیل نقوش آثار املش

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانش آموخته باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی