تیغه های داس دووجهی در صنایع سنگی عصر مفرغ قدیم محوطه زرنق (آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، استادیار گروه پیش از تاریخ پژوهشکده باستان شناسی