نقوش نمادین گیاهان بر روی آثار گچبری، مهر و نقش برجسته های دوره ساسانی

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

استادیار هنر و معماری، دانشکده علوم دانشگاه ازاداسلامی واحد آمل