نویافته های نقاشی دیواری غزنوی در مسجد شهر تاریخی سنگ بست

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ایران

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی