بررسی مفهومی نقشمایه های انسانی سفالینه های قلم سیاه سده های میانی (6-7ه.ق)؛ با تکیه بر مجموعه ی موزه های بنیاد مستضعفان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان

2 کارشناس ارشد باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس