مروری بر منابع مکتوب تاریخ سیاسی و اجتماعی دوره اشکانی

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی