مطالعه و بررسی تَمغاهای سکه های خوارزم باستان

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران