مطالعه و بررسی تَمغاهای سکه های خوارزم باستان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران