بررسی سنت های تدفینی در دوره ی آهن شمال غرب ایران بر اساس یافته های باستان شناسی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باستان شناسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

2 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه