بررسی و مطالعه نقوش و کتیبه سکه‌های اشکانی موزه‌ رشت

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 استادیار،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران