بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

2 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی