مطالعه ساختاری و شناخت ترکیب ملات ساسانی مجموعه تخت سلیمان در شمال غرب ایران به روش XRD

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی و تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد باستان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران