بررسی دوره ماد بر طبق منابع آشوری و یونانی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات