مطالعه و بررسی الگوواره های تدفین دوره ساسانی روستای طویله شهرستان اندیکا

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 گروه تاریخ و باستان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران