رفتار حکومتی زردشتیان با مسیحیت نوظهور مبتنی بر عهد زمامداران مختلف ساسانی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 فرهنگ و زبان های باستانی ایران، دانشکده ادبیات ، علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زبان و زبان شناسی، دانشکده ادبیات ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات ، دانشگاه ازاد واحد همدان،همدان، ایران