مقایسه تطبیقی نقوش برجسته دوره اشکانی و ساسانی استان کرمانشاه از منظر زیبایی شناسی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 باستان شناسی ، دوره تاریخی ، دانشگاه ازاد مرودشت ، مرودشت ، فارس

2 گروه باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر