تحلیل الگوهای استقراری حوضۀ زرینه رود سفلی در عصر آهن متأخر

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی