اندیشه‌ی سیاسی قدرت‌گیری و توسعه‌طلبی در امپراتوری اشکانی بر اساس شواهد باستان شناسی و تاریخی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

2 محقق اردبیلی

3 استادیار باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی