بررسی و معرفی مسجد روستای ترجان سقز

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان