تحلیل الگوی زیستی و مکان گزینی محوطه های عصر مفرغ دشت کوهدشت

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 مسئول اداره تعاون شهرستان کوهدشت

2 استاد باستان شناسی دانشگاه تهران

3 دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران