پژوهشی در شناخت برجهای نیایشگاهی اورارتویی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران