تحلیلی بر فضای آیینی محوطه‌ی معبد مهر مراغه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

کارشناس ارشد باستان شناسی، اداره میراث فرهنگی و گردشگری اردبیل