مطالعه و بررسی باستان شناختی معماری صخره ای روستای ساری قَیه شهرستان مراغه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 کارشناس ارشد باستان شناسی اداره میراث فرهنگی شهرستان مشکین شهر، استان اردبیل