سبک شناسی تزئینات معماری دوره ماد( با تاکید بر سه محوطه نوشیجان، گودین و باباجان)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان