لایه نگاری شبستان مسجد جامع همدان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

کارشناس اداره کل ثبت آثار تاریخی- معاونت میراث فرهنگی کشور