پژوهشی بر سفال ساری(روستایی) با تاکید بر معرفی ویژگی های تکنیکی، ظاهری و رنگ

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 مربی گروه صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

2 مربی گروه کتابت و نگارگری، دانشگاه هنر اصفهان