تعیین عرصه و حریم محوطه سومری شهرستان لالی، استان خوزستان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی، واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر،ایران

2 عضو هیات علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی موسسه غیر انتفاعی گلستان