بررسی تعامل معماری ایران و جریان های شعر فارسی در دوره معاصر (تا انقلاب 1357)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد هیدج، دانشگاه آزاد اسلامی، هیدج، ایران.

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه