مطالعه و بررسی باستان‌شناختی معماری دست‌کند قیرخ‌کؤهول روستای کهجوق؛ شهرستان مراغه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی