ظهور و سقوط یونانیان باختر براساس مدارک سکه‌شناسی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت