تحلیل باستان‌شناختی کتیبه آرامی مکشوفه از تپه قالایچی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه