شهرهای بزرگ ساسانی در شمال دشت شوشان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باستان شناسی، پایگاه باستان شناسی شوش

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- پایگاه باستان شناسی شوش