نگاهی به وضعیت مذهبی ایالت پارس در دوره ساسانی

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

گروه باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت