توکن ها(اشیاء شمارشی) و نگارش: توسعه یِ شناختی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه تگزاس، شهر اوستین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران