تأثیر و تأثر فرهنگ شوش و بین‌النهرین بر نواحی غربی ایران (گودین) درآغاز شهرنشینی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی