سر هنری لایارد و تحقیقات باستان‌شناسی یا فعالیت سیاسی در خوزستان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر