عصر یخبندان کوچک و تاثیر احتمالی آن بر الگوی اسکان کوچ نشینان دوره اسلامی متاخر شمال خوزستان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی