بررسی چرایی کاربرد خط یونانی و واژه دوستدار یونان بر سکه های اشکانی

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

گروه باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت