سکه نویافته‌ی الیمایی در تپه‌ی باستانی کُرّه سیاه بهبهان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 عضو هیأت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر