بررسی سفال دوره انتقالی و ایلام میانه در جنوب غربی ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر