عمارتی قاجاری در جنوب همدان (تحلیل معماری و تاریخگذاری عمارت قاجاری اعتمادیه)

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

مدرس دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد میراث هگمتانه.