حمام گَپ خرم آباد؛ اثری فرهنگی از عصر قاجار

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان