بافت تاریخی شوشتر در دوره اسلامی

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

گروه باستان شناسی و تاریخ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شوشتر،ایران