نقش دولت های جزیره العرب در روابط ایران و روم در عصر ساسانی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد داراب ،گروه تاریخ ، داراب ، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد داراب ،گروه تاریخ ، داراب ، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر ، گروه تاریخ ، شوشتر ، ایران