مطالعه و مقایسه سفال های قلعه بختک لیلان با مناطق همجوار(تخت سلیمان،قلعه ضحاک)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه بیرجند